1. дан обуке

Полазник ће након првог дана обуке знати да:

 • разликује основне делове рачунарског система,
 • разликује основне елементе графичког оперативног система,
 • уме да прилагоди основне поставке на рачунару,
 • користи основне операције са прозорима,
 • зна да креира и организује фајлове и фолдере,
 • зна да копира и премешта фајлове и фолдере,
 • зна да брише и мења назив фајлова и фолдера,
 • уме да преноси документа са спољне меморије у рачунар и обратно,
 • зна да креира једноставне дигиталне материјале (текст, слике) (компетенција 2.3),
 • уме да креира и користи табеларни приказ за визуализацију и праћење времена неопходног за одвијање појединих активности унутар часа (компетенција 4.2),
 • уме да унесе податке у постојеће шаблоне са циљем праћења успеха ученика (компетенција 6.3),
 • уме да сачува документ у одговарајућем формату,
 • уме да унесе текст на радни лист и обликује пасусе,
 • користи операције са блоковима текста,
 • користи алате набрајања у тексту,
 • уме да изради и форматира табеле,
 • зна да уметне слике унутар текста.

Основно руковање рачунаром

Вежбе

Прилагођавање окружења својим потребама. Рад са фолдерима

Рад са документима. Текстуални документ

Рад с документима. Креирање табеле у текстуалном документу