Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je prvo ministarstvo u Republici Srbiji koje je donelo  oduku da u svoj poslovni sistem uvede i Sistem upravljanja kvalitetom shodno SRPS ISO 9001 : 2015. U skladu sa tim Ministarstvo je usvojilo Politiku kvaliteta koja predstavlja krovni dokument u Sistemu upravljanja kvalitetom.

Politika kvaliteta podrazumeva usaglašenost svih procesa rada sa zahtevima standarda SRPS  ISO 9001: 2015, odnosno obavezu da se uspostavi, primenjuje i održava proklamovana politiku kvaliteta.

Politika kvaliteta predstavlja dokument koji se odnosi na određene principe  kroz koje  najviše rukovodstvo transparentno želi da korisnicima usluga koje pruža kao i svim zainteresovanim stranama  saopšti svoju misiju, viziju i ciljeve kvaliteta.

Politika kvaliteta je u MPNTR uvedena kao sastavni deo poslovne strategije i zasniva se na opredeljenju Ministarstva kao organa državne uprave da zadovolji potrebe građana i svih ostalih zainteresovanih strana po svim principima sistema menadžmenta kvalitetom.

Neki od ciljeva kroz koje se ostvaruje Politika kvaliteta MPNTR su: kontinuirano povećanje kvaliteta obrazovanja na svim nivoima do maksimalnog u odnosu na sadržaj,  digitalizacija u sistemu obrazovanja i digitalizacija obrazovanja, povećanje obuhvata stanovništva Republike Srbije obrazovanjem na svim nivoima – od predškolskog vaspitanja i obrazovanja do podsticanja celoživotnog učenja, obezbeđivanje dostupnosti sistema obrazovanja i obuke svim kategorijama odraslog stanovništva, kao i uspostavljanje delotvornog nacionalnog istraživačkog i inovacionog sistema  integrisanog u međunarodni istraživački prostor koji se oslanja na partnerstva u zemlji i inostranstvu.

Uvođenjem Sistema upravljanja kvaliteta u svoj poslovni sistem MPNTR podiže i svoj stepen društvene odgovornosti na viši nivo.

post_link