На сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на адреси http://www.mpn.gov.rs/okvir-digitalnih-kompetencija-nastavnik-za-digitalno-doba/ објављен је Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба.

Преносимо вест са сајта Министарства просвете у целости:

Оквир дигиталних компетенција

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије објављује Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба  у складу са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године која препознаје значај и улогу нових технологија за унапређивање образовног система и Смерницама за унапређивање улоге информационо-комуникационих технологија у образовању

Оквир представља додатну вредност на постојеће реформске иницијативе у овој области као што су: континуирана улагања у информатичку инфраструктуру тако да она буду дугорочно исплатива а расподела праведнија, реформа курикулума где су дигиталне компетенције препознате као међупредметне компетенције и где се развоју компетенција прилази холистички са фокусом на постизање стандарда и остваривање исхода учења, измене наставних планова и програма за основну школу тако да Информатика и рачунарство добије статус обавезног предмета, развој оквира за самоевалуацију и процену електронске зрелости школа, пилотирање електронског дневника, организовање релевантних обука за запослене у образовању и друге.

Дигиталне компетенције све више постају компетенције које су од суштинског значаја за све запослене и грађане. Основне дигиталне компетенције, дугорочно  посматрано, генеришу се у систему образовања а ниво поседовања дигиталних компетенција ученика, између осталог, зависи од нивоа дигиталних компетенција наставника. Стога се од наставника очекује да поседују одговарајући ниво информатичке, информационе, дигиталне и медијске писмености, као и да у областима у којима држе наставу познају модерне концепте, методе и алате који претпостављају смислену употребу ИКТ-а.

Применом овог Оквира, промовише се педагошка употреба ИКТ-а која претпоставља балансирану, промишљену и ефикасну примену, у циљу подстицања иновативности у настави и постизања вишег нивоа остварености стандарда образовних постигнућа.

Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба креиран је са циљем да подржи наставнике из система образовања у Србији у процесу интеграције дигиталних садржаја у свакодневну праксу. У документу су наведене и дефинисане вештине, циљеви и очекивани исходи који чине корпус дигиталних компетенција наставничке професије. Наставници документ могу користити за процену сопствених вештина и промишљање о сопственој пракси као и за  идентификацију наредних корака свог професионалног развоја. Реализаторима обука овај документ може бити користан за унапређење квалитета и релевантност стручних програма, а доносиоци одлука на основу њега могу проценити и ревидирати постојеће регулативе и креирати програме подршке.

Документ је креиран узимајући у обзир релевантна документа у региону и Европској унији, предлоге Стручног тима и допринос страних и домаћих стручњака. Више детаља о процесу развоја овог документа можете пронаћи у прилогу.

Креирао га је Стручни тим за подршку учешћу Републике Србије у тематској радној групи „Дигитално и онлајн учење и развој међупредметних компетенција са фокусом на информационо-комуникационим технологијама” у оквиру Отвореног метода координације у области образовања и обуке Европске уније а припрему овог документа подржао је British Council у склопу пројекта „Нове технологије у образовању“.