Инклузивно образовање, као стратешко опредељење образовног система Републике Србије подржано је сетом Законских и подзаконских решења. Један од њих је и Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање (Службени гласник РС”, број 76/10). Током периода примене поменутог правилника акумулирана су значајна искуства, али и уочене недоречености и изазови у пракси. Доношењем закона о Основама система образовања и васпитања 2017. године створени су услови за израду новог Правилника о ближим условима за остваривање индивидуалног образовног плана, његову примену и вредновање.

У сусрет изради Правилника, 31. јануара 2018. године, у Палати Србија одржана је целодневна радионица која је окупила чланове Радне групе за израду Правилника и друге релевантне актере у овој области.

Радионицу је отворио и присутнима представио циљева рада Радне групе Александар Марковић, шеф одсека за правне послове Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Милена Васић је представила резултате Анализе квалитета ИОП-а примењиваних у основним и средњим школама током 2015/16. године, коју је реализовала Мрежа подршке инклузивном образовању.

О искуствима из пројекта „Спречавање осипања ученика из образовног система РС“, са фокусом на индивидуални образовни план (ИОП) у функцији превенције осипања, говорила је Јасминка Чекић Марковић, представница Центра за образовне политике.

Посебно драгоцено је било излагање Летиције Антонович, УНИЦЕФ консултанткиње за образовање, која је говорила о ИОП-у у контексту ризика од раног напуштања школовања.

Након уводних излагања о искуствима у примени ИОП-а код нас и у иностранству, у сусрет изради новог правилника, Гордана Цветковић руководилац Групе за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације Министарства просвете, науке и технолошког развоја, дала је преглед законских одредби које се односе на индивидуални образовни план и које треба имати у виду прилоком промишљања нових и унапређених решења.

У другом делу рада отворена је дискусија о правцима рада на нацрту правилника.

post_link