Завод за унапређивање образовања и васпитања, дана 25. децембра 2018. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета  рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава

I

Завод за унапређивање образовања и васпитања упућује Јавни позив свим заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем и компетенцијама, да се пријаве за избор стручних лица која се ангажују за одговарајућу област ради давања стручне оцене/мишљења о квалитету рукописа уџбеника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, на неодређено време, односно док испуњавају услове прописане законом и правилником.

Од кандидата који испуњавају тражене услове (компетентних лица), решењем директора Завода, биће формиране Комисије за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника, односно ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава.

 II

Кандидат, односно стручно лице, из члана I овог Јавног позива, мора да испуњава следеће услове за учешће у Јавном позиву, и то:

 • да има одговарајуће високо образовање за одређени предмет, односно стручну област, односно одговарајуће образовање за област уметничких и стручних предмета у музичкој, односно балетској школи, и одређених стручних предмета у стручној школи, за које се образују стручњаци на високошколским установама;
 • да има најмање пет година радног искуства на одговарајући пословима у области образовања и васпитања;
 • да није у сукобу интереса, односно да није запослен или на други начин радно ангажован, у смислу Закона о раду (у даљем тексту: ЗОР) код издавача, да није пословно повезан са издавачем, да није повезан са одговорним лицем издавача, да кандидат или лица повезана са њим, немају непосредну корист, погодност код издавача или одговорног лица издавача, односно да не постоје други законом прописани услови за његово изузеће.

Услове за учешће у Јавном позиву, из члана II став 1. овог Јавног позива, заинтересована лица доказују на следећи начин:

 • oдговарајуће високо образовање кандидат доказује фотокопијом јавне исправе (диплома, уверење);
 • радно искуство од најмање пет година на одговарајућим пословима у области образовања, кандидат доказује потврдом издатом од стране послодавца где је запослен или на други начин радно ангажован, у смислу ЗОР-а, односно потврдом издатом од стране послодавца (или више њих) где је био запослен или на други начин радно ангажован и где је стекао најмање пет година траженог радног искуства;

Пензионисана лица или достављају потврду правног лица у коме су радила непосредно пре одласка у пензију и где су стекла најмање пет година траженог радног искуства или у пријави наводе назив и седиште правног лица у коме су радила непосредно пре одласка у пензију и где су стекла најмање пет година траженог радног искуства, као и име, презиме и број телефона лица за контакт;

Незапослена лица или достављају потврду правног лица у коме су стекла најмање пет година траженог радног искуства или у пријави наводе назив и седиште правног лица у коме су стекла најмање пет година траженог радног искуства, као и име, презиме и број телефона лица за контакт;

 • да не постоји сукоб интереса, у смислу члана I став 1. тачка 3) овог јавног позива, кандидат доказује достављањем попуњеног обрасца изјаве, који мора бити својеручно потписан од стране кандидата, а који се може преузети са званичне интернет странице Завода: zuov.gov.rs .

Наведене доказе са попуњеном и својеручно потписаном пријавом на Јавни позив и осталом документацијом могу се доставити Заводу лично на писарници, I спрат, канцеларија бр. 9 или препорученом пошиљком на адресу:

Завод за унапређивање образовања и васпитања, ул. Фабрисова бр. 10, 11040 Београд, поштански фах 2, са назнаком;  „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета  рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава – НЕ ОТВАРАТИ“. 

III

Утврђени су критеријуми за избор стручних лица који ће бити вредновани применом система бодовања и методологија (математичка формула) за доделу бодова, за сваки појединачан критеријум, на следећи начин:

 • број прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета (приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средтава) – овај критеријум има ознаку К1 и носи максимално 40 бодова;
 • број објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области – овај критеријум има ознаку К2 и носи максимално 30 бодова;
 • учешће у реализацији пројеката у области образовања и васпитања – овај критеријум има ознаку К3 и носи максимално 10 бодова;
 • стручно усавршавање и обука у одговарајућој области – овај критеријум има ознаку К4 и носи максимално 10 бодова;
 • обука лица која су на Листи оцењивача уџбеника – овај критеријум има ознаку К5 и носи максимално 10 бодова.

Максималан број бодова за сваки критеријум одређен је на основу значаја, тако да укупан број/збир бодова за свих пет критеријума износи 100.

 Методологија (математичка формула) за доделу бодова је следећа

 

 

 

К1 =

Број прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета (приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава Х 40 бодова
 

Највећи број прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета (приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава

 

 

 

К2 =

Број објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области Х 30 бодова
 

Највећи број објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области

 

 

 

 

К3 =

Број учешћа у реализацији пројеката у области образовања и васпитања

Х 10 бодова

 

Највећи број учешћа у реализацији пројеката у области образовања и васпитања

 

 

 

К4 =

Број стручних усавршавања и обука у одговарајућој области

Х 10 бодова

 

Највећи број стручних усавршавања и обука у одговарајућој области

  

 

 

К5 =

Број обука лица која су на Листи оцењивача уџбеника

Х 10 бодова

 

Највећи број обука лица која су на Листи оцењивача уџбеника

 IV

Предлог за избор стручних лица, из члана I овог Јавног позива, након провере испуњености услова за учешће у овом Јавном позиву и извршеног вредновања кандидата, применом система бодовања и методологије (математичке формуле) за доделу бодова на основу за сваког појединачног критеријума, даће Комисија коју образује решењем директор Завода, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на Јавни позив за избор стручних лица за припрему стручне оцене квалитета  рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава.

Директор Завода доноси Одлуку о избору стручних лица у року од осам дана од дана пријема предлога Комисије.

Листа изабраних стручних лица за припрему стручне оцене квалитета  рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средставаће, биће објављена на званичној интернет страници Завода www.zuov.gov.rs .

V

Заинтересована лица попуњавају пријаве у електронском формату на следећем ЛИНКУ, а након тога комплетну документацију достављају Заводу лично или препорученом пошиљком на адресу ближе назначену у члану II овог Јавног позива.

Рок за подношење пријава почиње да тече од дана објављивања Јавног позива на званичној интернет страници Завода www.zuov.gov.rs, док је крајњи рок за попуњавање електронске пријаве и за достављање штампане пријаве са прилозима лично 9. јануар 2019. године до 15:00 часова закључно, а крајњи рок за слање препоручене пошиљке је 9. јануар 2019. године закључно.

НАПОМЕНА: Недопуштене, неисправне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

VI

Бодовање критеријума Комисија ће вршити на основу приложене документације, при чему су подаци из табела наведених под 1), 2) и 3), саставни део обрасца пријаве, и то:

 • Попуњена табела која треба да садржи следеће податке: број и називе прегледаних рукописа уџбеника, односно уџбеничких комплета, приручника, додатних наставних средстава, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава, називе њихових аутора и издавача, назив институције за чије потребе је кандидат вршио наведене послове, као и име, презиме и број телефона лица за контакт референтне институције;
 • Попуњена табела која треба да садржи следеће податке: број и називе објављених стручних, односно научних радова у одговарајућој области, податак где и када су наведени радови објављени, односно публиковани;
 • Попуњена табела која треба да садржи следеће податке: број и назив пројеката у области образовања и васпитања у којима је заинтересовано лице учествовало;
 • Копија сертификата, уверења, потврде, дипломе или друге исправе о стручним усавршавањима и обукама у одговарајућој области на којима је заинтересовано лице учествовало;
 • Копија уверења да је заинтересовано лице учествовало у обуци за лица која се налазе на Листи оцењивача уџбеника.

НАПОМЕНА: ако је подносилац пријаве, у било ком од наведених својстава, био ангажован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, потребно је да у табели наведе име и презиме саветника координатора који га је ангажовао, на којим пословима је био анагажовани и у ком периоду (година, месец).

Завод задржава право да провери тачност и истинитост свих података и навода подносиоца пријаве.

Навести податке о референцама за период од претходне три године (2016, 2017. и 2018. година).

Документа потребна за пријаву за Јавни позив су:
Комплетан текст Јавног позива ()

Образац за пријаву на Јавни позив ()

Изјава ()

Лице овлашћено за додатна обавештења везана за пријаву на Јавни позив је Марко Вукотић, телефон број: 011/206-80-02 и мејл адреса: marko.vukotic@zuov.gov.rs у периоду од 09:00 до 13:00 часова.