Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у школској 2017/2018. години, започело је реализацију пројекта Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу, чија је сврха унапређивање наставе увођењем нових технологија и подршка наставнику у увођењу иновација у образовно-васпитном раду, а у складу са плановима и програмима наставе и учења у првом и петом разреду који су оријентисани на исходе.

У школској 2018/2019. години, у настави се користе и уџбеници у дигиталном облику који прате одобрене уџбенике за први и пети разред, а предвиђено је да се пројекат настави и у школској 2019/2020. години.

У складу са тим, Завод за унапређивање образовања и васпитања објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
издавачима који су одобрене уџбенике за I и V разред основне школе припремили у дигиталном облику, а који до сада нису коришћени у  оквиру пројекта, да их доставе на преглед.

Уз пријаву на јавни позив издавачи треба да приложе:

  • један примерак одобреног уџбеника у штампаној форми;
  • решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
  • одлуку надлежног органа издавача о усвајању рукописа дигиталног уџбеника;
  • технички обликован уџбеник у дигиталном облику у три примерка, а уколико је уџбеник на онлајн платформи издавача, потребно је да буду достављени параметри за три корисничка налога;
  • изјаву да су сви елементи дигиталног уџбеника усклађени са одобреним штампаним уџбеником и да све евентуалне измене које буду унете у дигитални уџбеник након одобравања, а што је у складу с природом медија, неће угрозити тачност и квалитет дигиталног издања.

Пријаву са траженом документацијом доставити Заводу, најкасније до 15. априла 2019. године, на адресу Фабрисова број 10/1, 11040 Београд, поштански фах 2.

Завод ће, у складу са својом надлежношћу, утврдити усклађеност уџбеника у дигиталном облику са одговарајућим одобреним уџбеником и Листу уџбеника у дигиталном облику који одговарају одобреном уџбенику и могу се користити у првом и петом разреду, доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

ИЗДАВАЧИ НЕ ТРЕБА ДА ДОСТАВЉАЈУ УЏБЕНИКЕ У ДИГИТАЛНОМ ОБЛИКУ КОЈИ СЕ ВЕЋ КОРИСТЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА.

Особа за контакт је Татјана Мишовић, мејл адреса: tatjana.misovic@zuov.gov.rs, телефон број: 011-208-1916, локал 205 (моб. тел: 065 333 1078).

Текст Јавног позива за преузимање()